Education & Awareness

Puppet books

 

Children

.

Gcina uLwandle lucocekile book

R55.00

Book details:

uSally iNtini Yaselwandle wenze impazamo ngeplastiki ecinga ukuba sisikwati kwaye wayitya. Dibana nabahlobo bakaSally njengoko bezama ukumnceda ukuba akhuphe iplastiki emqaleni wakhe.

Ingxoxo-mpikiswano yenza ukuba abantwana babe yinxalenye yebali kwaye baphonononge ezinye zezidalwa zehlabathi eziphantsi kwamanzi.

Ibali alinasiphelo simnandi nje kuphela, kodwa kananjalo liquka umyalezo obalulekileyo wendawo esizijikelezayo. Le ncwadi ikwagcwaliswe nayimisebenzi efana ne 'uVavanya nqondo', 'ngubani otya ntoni', 'nokwazi ngamazwekazi namalwandle usebenzisa imibala, ukumila kwawo nangamanani'.

Suitable for ages 2-years and up.

Written and illustrated by Marguerite Venter. Also available in Afrikaans and English.